Lid sinds Aug '09

Werktalen:
Dutch to English
Flemish to English
English to Dutch
English to Flemish
English (eentalig)

Michael Beijer
Goed onderzochte, vloeiende teksten.

United Kingdom
Local time: 20:10 BST (GMT+1)

Moedertaal: English (Variants: US, British) Native in English
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
31 positive reviews
(2 unidentified)

 Your feedback
This person has offered one or more presentations at a ProZ.com event
This person has organized one or more ProZ.com events
This person is a top KudoZ point holder in Dutch to English, Flemish to English
What Michael Beijer is working on
info
Mar 3 (posted via ProZ.com):  Patent application and an IT manual ...more, + 39 other entries »
Total word count: 285995Dutch to English: Proces-verbaal van een hoorzitting / Record of a hearing
Domain: Law


COLLEGE VAN BEROEP STICHTING ZZ (SZZ)

Proces verbaal van de hoorzitting, gehouden op 28 October 2014.

In de zaak van

1. Company X Netherlands;
2. YYY Foundation;
3. Netherlands Business Centre;
4. Product Development Centre (PDC);
5. ZZZ Organisation Netherlands,
Appellanten, 
Advocaat mr. R. Oxtel

tegen

Machine Procurement Assessment Committee (MPAC),
Verweerder.

Partijen zullen hierna Company X et. al. en MPAC worden genoemd.

ABCD International is belanghebbende in deze zaak. 

De zitting is gehouden in een van de zalen van Vergadercentrum Noord Holland te Amsterdam.

Tegenwoordig zijn mr. M.M.H. Schrijvers (voorzitter), prof. mr. E.E. Konijn, mr. M.D. Achterveld (leden van het college) en mr. M.L Biesmont (secretaris). 

Voorst zijn aanwezig:
- Company X et. al, vertegenwoordigd door mr. R. Oxtel;
- MPAC, vertegenwoordigd door prof. Bert de Kraan en J.K.L. Porter;
- ABCD International, vertegenwoordigd door R. Markenburg. 

Bovendien is er een aantal belangstellenden aanwezig.

De voorzitter opent de hoorzitting. Voordat hij mr. Oxtel het woord geeft, merkt hij op dat de partijen en ABCD International op 20 maart 2011 zijn geïnformeerd over een mogelijk belangenconflict met betrekking tot de voorzitter en de secretaris. Partijen en ABCD International zijn daarbij in de gelegenheid gesteld eventuele bezwaren tegen doorgang van de hoorzitting op 23 maart 2011 kenbaar te maken. De voorzitter biedt nogmaals zijn excuses aan voor het late tijdstip waarop partijen en ABCD International hierover zijn geïnformeerd. Hij constateert dat de zitting doorgang zal kunnen vinden, omdat partijen noch ABCD International daartegen bezwaar hebben gemaakt. 

Mevrouw J.K.L. Porter merkt naar aanleiding daarvan op dat ‘she was displeased’ met de gang van zaken en met name de late termijn van de kennisgeving. Ze bevestigt dat de zitting doorgang kan vinden.

De voorzitter geeft daarop het woord aan mr. Oxtel die de standpunten van Company X et. al. aan de hand van zijn pleitaantekeningen toelicht.

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de heer Bert de Kraan, die de standpunten van MPAC aan de hand van pleitaantekeningen toelicht.

Naar aanleiding van deze toelichtingen, stellen de voorzitter en mr. Achterveld de heer de Kraan enkele vragen. Die vragen zien op de taak van MPAC en hoe MPAC ermee om zou gaan indien vast zou komen te staan dat er toch sprake blijkt te zijn van ‘non conformities’ onder nationale ABCD systemen. De heer de Kraan licht toe dat MPAC een soepele benadering heeft, waarbij de context in acht wordt genomen, als het gaat om de criteria, maar een strikte benadering als het gaat om de principes. Met betrekking tot de sancties in geval van non-conformiteiten geeft hij aan dat er meerdere sancties denkbaar zijn, afhankelijk van de vraag of het nationale ABCD systeem en vervolgens ABCD International zelf al stappen heeft ondernomen met betrekking tot die non-conformiteiten.BOARD OF APPEAL OF STICHTING ZZ (SZZ)

Record of the hearing, held on 28 October 2014.

In the case of

1. Company X Netherlands;
2. YYY Foundation;
3. Netherlands Business Centre;
4. Product Development Centre (PDC);
5. ZZZ Organisation Netherlands,
Appellants, 
Lawyer: R. Oxtel, LL.M.

versus:

Machine Procurement Assessment Committee (MPAC),
Defendant.

The parties will hereinafter be referred to as ‘Company X et al’ and ‘MPAC’.

ABCD International is a stakeholder in this case. 

The hearing was held in one of the rooms of the Vergadercentrum Noord Holland meeting centre in Amsterdam.

Those present were: M.M.H. Schrijvers, LL.M. (Chairman), Prof. E.E. Konijn, LL.M., M.D. Achterveld, LL.M. (members of the Board of Appeal) and M.L Biesmont, LL.M. (secretary). 

In addition, the following were also present:
– Company X et al, represented by R. Oxtel, LL.M.
– MPAC, represented by prof. Bert de Kraan and J.K.L. Porter
– ABCD International, represented by R. Markenburg

In addition, a number of stakeholders were also present.

The Chairman opened the hearing. Before he called on Mr Oxtel to speak, he noted that the parties and ABCD International were informed on 20 March 2011 about a possible conflict of interest with respect to the Chairman and the Secretary. The parties and ABCD International were given the opportunity to make any objections to the hearing taking place on 23 March 2011. The Chairman once again apologised for the delay in informing the parties and ABCD International about this. He noted that the hearing would continue to take place because neither the parties nor ABCD International had raised any objections against it. 

With reference to this, Ms Porter noted that ‘she was displeased’ with the course of events and in particular the delay in being notified. She confirmed that the hearing could proceed.

The Chairman then gave the floor to Mr Oxtel, who outlined the views of Company X et al based on his pleadings.

Subsequently, the Chairman gave the floor to Mr de Kraan, who explained the views of MPAC based on his pleadings.

Following these explanations, the Chairman and Mr Achterveld asked Mr de Kraan a number of questions. These questions pertained to the responsibility of MPAC, and what MPAC would do if it were determined that there were in fact ‘nonconformities’ in national ABCD systems. Mr de Kraan explained that MPAC has a flexible approach, in which the context is observed when it comes to the criteria, but a strict approach when it comes to principles. With regard to the penalties for nonconformities, he indicated that several penalties are conceivable, depending on whether the national ABCD system and subsequently ABCD International itself had already taken steps with respect to said nonconformities.

Dutch to English: Huurovereenkomst / Lease Agreement
Domain: Law


2.1 Van deze overeenkomst maken deel uit de ‘ROZ ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW’, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 11 juli 2003 en aldaar ingeschreven onder nummer 72/2003, hierna te noemen 'algemene bepalingen'.

De inhoud van deze algemene bepalingen is partijen bekend.
Huurder en verhuurder hebben een exemplaar van de algemene bepalingen ontvangen.

2.2 De algemene bepalingen waarnaar in artikel 2.1 wordt verwezen, zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is.

Duur, verlenging en opzegging

3.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van tien (10) jaar, ingaande op 1 april 2010 of zoveel later als huurder en verhuurder overeenkomen, en lopende tot en met 31 maart 2020 althans tot tien (10) jaar na de daadwerkelijke ingangsdatum van deze huurovereenkomst.

3.2 Na het verstrijken van de in artikel 3.1 genoemde periode wordt deze overeenkomst voortgezet voor een aansluitende periode van vijf (5) jaar, derhalve tot en met 31 maart 2025, waarbij alleen de huurder het recht heeft de huurovereenkomst, met in acht neming van de in artikel 3.3 geldende opzegtermijn, op te zeggen.


2.1 The ‘GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR LEASING OF OFFICE SPACE and other business premises within the meaning of Section 230a of Book 7 of the Dutch Civil Code’ (of the ROZ Real Estate Council of the Netherlands), deposited at the office of the District Court of The Hague on 11 July 2003 and registered there under number 72/2003 – hereinafter referred to as the ‘General Conditions’ – form part of this Lease Agreement.

Parties are familiar with the contents of these General Conditions.
Lessor and Lessee have each received a copy of said General Conditions.

2.2 The General Conditions referred to in 2.1 are applicable except insofar as they are expressly deviated from in this agreement or their applicability in relation to the Leased Space is not possible.

Duration, extension, and termination

3.1 This Lease Agreement is entered into for the period of ten (10) years, commencing on 1 April 2010 or such later date as agreed on by Lessor and Lessee, and continues up to and including 31 March 2020, at least until ten years after the actual commencement date of this Agreement.

3.2 Following the expiry of the period referred to in 3.1, this Agreement will be extended for a contiguous period of 5 years, that is, up to and including 31 March 2025. Only Lessee has the possibility to terminate this Lease Agreement, with observance of the notice period stipulated under Article 3.3.

Dutch to English: Compliance Agreement
Domain: Law


Bijlage

Compliance Agreement

Algemene eisen bij overeenkomst met kenmerk X tussen de leverancier en Company X

Inzake in- en externe wet en regelgeving

Auteur(s): XXX
Datum: 10 mei 2012
Pagina´s: 9
Versie: 1.0 (beknopt)
Status: Concept
Paraaf namens Company X:
Paraaf namens de leverancier:


Inhoudsopgave
1 Inleiding
2 Compliance organisatie
3 Wet & regelgeving
4 Rapportage en controle

Inleiding

Dit document is een Bijlage bij de overeenkomst met kenmerk X (verder te noemen De Overeenkomst) tussen de leverancier en Company X. De doelstelling van deze compliance agreement (verder te noemen Agreement) is om afspraken te maken over de wijze waarop Company X verwacht dat de leverancier omgaat met compliance aspecten.

Company X wordt als financiële instelling gestuurd op een integere en beheerste bedrijfsvoering. Company X is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de uitbesteding van diensten aan derden. Company X stelt daarom dat de leverancier een verlengstuk is van Company X als financiële instelling, waarbij de voor Company X geldende wet- en regelgeving ook gelden voor de leverancier. De leverancier wordt geacht een eenduidige set aan controleerbare eisen voor de levering van Diensten aan Company X transparant en aantoonbaar ingevoerd te hebben om een integere, continue, betrouwbare en veilige dienstverlening aan Company X te kunnen garanderen.

Deze Agreement geeft de kaders en de verwachtingen aan en is inhoudelijk de minimale basis waaraan de leverancier moet voldoen.

In de afstemming met de leverancier worden, indien van toepassing, uitzonderingen en/of aanvullende afspraken gemaakt en opgenomen in een bijlage bij de Overeenkomst en/of indien van toepassing een Deelovereenkomst of Nadere Overeenkomst.

Company X verplicht zich de Wijzigingsprocedure op de Overeenkomst te volgen en de leverancier hier vroegtijdig over te informeren en te betrekken wanneer er sprake kan zijn van eventuele consequenties voor de naleving van de Overeenkomst en de Agreement.

In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de eisen waar de leverancier voor de Diensten aan moet voldoen. Deze eisen zijn gebaseerd op voor Company X en/of de leveranciergeldende: […]

Appendix

Compliance Agreement

General requirements of agreement with reference X between the Supplier and Company X

Relating to internal and external laws and regulations

Author(s): XXX
Date: 10 May 2012
Pages: 9
Version: 1.0 (summary)
Status: Draft
Initials on behalf of Company X:
Initials on behalf of the Supplier:

Contents
1 Introduction
2 Compliance organization
3 Laws and regulations
4 Reports and checks

Introduction

This document is an Appendix to the Agreement with reference X (hereinafter referred to as ‘the Agreement’) between the Supplier and Company X. The objective of this compliance agreement (hereinafter referred to as ‘Compliance Agreement’) is to agree on how Company X expects the Supplier to manage compliance issues.

As a financial institution, Company X is managed in an ethical and controlled manner. Company X is at all times ultimately responsible for the outsourcing of services to third parties. Company X therefore considers that the Supplier is an extension of Company X as a financial institution, where the laws and regulations that are applicable to Company X also apply to the Supplier. The Supplier is expected to have transparently and demonstrably introduced a clear set of verifiable requirements for the provision of Services to Company X in order to guarantee ethical, continuous, reliable, and secure service to Company X.

This Compliance Agreement provides the framework and expectations, and constitutes the minimum basis with which the Supplier must comply. 

In the coordination with the Supplier, where appropriate, exceptions and/or additional agreements are made and included in an appendix to the Agreement and/or where appropriate a Subagreement or Further Agreement.

Company X undertakes to follow the Amendment Procedure for the Agreement and inform the Supplier about this in good time, and involve it should there be any possible consequences for compliance with the Agreement and the Compliance Agreement.

In the following chapters, we will examine the requirements that the Supplier must meet in connection with the Services. These requirements are based on the following laws, obligations and regulations applicable to Company X and/or the supplier: […]

More translators and interpreters: Dutch to English - Flemish to English - English to Dutch   More language pairsYour current localization setting

Flemish

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Zoeken in termen
  • Offerteaanvragen
  • Forums
  • Multiple search